معنی چرخ فلک

- Oct 09, 2018-

چرخ فلک زرق و برق دار در واقع یک بازی بی رحمانه است. آنها همیشه تعقیب یکدیگر هستند. با این حال، فاصله بین یکدیگر همیشه یکسان است و تغییر نخواهد کرد. این بدان معنی است که بدون توجه به اینکه چقدر سعی دارید تعقیب کنید، هرگز دست نخواهید گرفت. شما فقط می توانید به عزیزانتان نگاه کنید و همیشه فاصله خود را حفظ کنید. چرخ فلک باعث شد تا این احساس ناخوشایند را درک کنم.


افسانه چرخ فلک: بعضی ها می گویند که چرخ فلک یک بازی عاشقانه است که شاهد دو عاشق آن است. تا زمانی که دو عاشق واقعی در همان زمان به چرخ فلک نشسته باشند، تروجان آنها را به یک بهشت کامل حمل خواهد کرد، و عشق آنها خواهد بود برای همیشه به پایان خواهد رسید!


بعضی ها می گویند که عشق باید متقابل باشد. این شجاعت دو دست است تا از طریق زندگی پیاده شود. به اصطلاح "عشق ترس از رنج نیست" من شخصا عشق یک چرخ فلک را دوست ندارم، مانند یک چرخ فلک، مهم نیست که چقدر خوشحال است. خیلی شیرین، همیشه متوقف خواهد شد توقف چی است؟ هر کس تنها به راه خانه راه می رود، هیچکس همراه نیست. این یک رویا است. بسیاری از مردم فکر می کنند که چرخ فلک ... کسی است که به نظر می رسد بسیار معنی بازی شادی `` چرخ فلک این است که تعقیب در انتظار فاصله است که نمی تواند لمس شود ... فردی که روی اسب چوبی نشسته چرخش در اطراف و می توانید تنها به عقب یکدیگر را ببینید، خیلی نزدیک است، اما نمی تواند لمس کند. شاید کسی با هم نشست، اما این فقط در حال حاضر است.


چرخ فلک: بازی بی رحمانه در جهان، چرا که ما تعقیب یکدیگر، اما در طول فاصله ابدی. بسیاری از مردم فکر می کنند که چرخ فلک بازی ای است که مردم را خوشحال می کند. معنای چرخ فلک این است که تعقیب فاصله فاصله انتظار است که قابل دستیابی نیست