جشن مبارک دیوالی برای همه مشتریان هندی

- Nov 08, 2018-

جشنواره دیوالی جشنواره مهم هندوئیسم است. برای احترام دیوالی، هر خانوار در هند شمع ها و یا چراغ های نفت را روشن خواهد کرد زیرا آنها نور، رفاه و شادی را نمادین می کنند.

image001


Ifun Park، تمام شرکت و تیم ما، می خواهیم بهترین دوست خود را برای همه مشتریان جشن جشنواره دیوالی در سراسر جهان بفرستیم.

گرچه ادیان مختلف راه های مختلفی برای جشن دارند، هرکس آرزوی زندگی برای همه دارد.

با استفاده از این فرصت، ما می خواهیم از تمام مشتریان هند قدردانی کنیم، از اعتماد شما به ما از شما سپاسگزاریم و ارتباط خوبی با شرکت ما برقرار کنیم.

Ifun پارک همیشه ماشین آلات با کیفیت با قیمت رقابتی به تمام مشتریان ارائه!


image003