بازدید از مشتریان از عربستان سعودی

- Dec 06, 2018-

IFUN PARK در فصل داغ این جشن ها!

مشتری از عربستان سعودی امروز از شرکت ما بازدید کرد.

آنها در نمایشگاه ما زمان خوبی دارند.

پارک IFUN بازدید شما در هر زمان استقبال می شود !!